ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten (openingsuren zomerverlof: onderaan voorpagina website)
ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten (openingsuren zomerverlof: onderaan voorpagina website)
LogoCallensRecyclingMob

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Callens Recycling BV

Callens Recycling BV

Spillebosstraat 1, 8760 Meulebeke

KBO-nummer: 0698.876.288

 

Art. 1 Definities

1.1 Afvalinzamelaar: Callens Recycling BV treedt op als afvalinzamelaar.

1.2 Afvalstoffenproducent: de onderneming die de afvalstoffen produceert, en met de afvalinzamelaar een contract heeft afgesloten om het geproduceerde afval op te halen, en hetzij gebruik maakt van containers aangeleverd door de afvalinzamelaar, hetzij op de site van de afvalinzamelaar het afval komt aanleveren.

 

Art. 2 Geldende voorwaarden

2.1 De hiernavolgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn bij voorrang  van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij de afvalinzamelaar afval verzamelt van de afvalstoffenproducent.

2.2 De afvalstoffenproducent wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden. Onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website www.crcontainers.be.

 

Art. 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De bestelling van een afzet- en/of rolcontainer door de afvalstoffenproducent is pas definitief na uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling door de afvalinzamelaar per e-mail. Deze e-mail bevat de overeenkomst met daarin vervat de algemene- en bijzondere voorwaarden en het identificatieformulier.

3.2 De afvalstoffenproducent zorgt ervoor dat hij het identificatieformulier en de algemene- en bijzondere voorwaarden ondertekent en per kerende terug zendt naar de afvalinzamelaar. Indien dit, gelet op de omstandigheden, niet mogelijk is en de afvalstoffenproducent omwille van hoogdringendheid of enige andere reden het identificatieformulier voor de levering van de container niet terug aan de afvalinzamelaar kan bezorgen, wordt de container afgeleverd overeenkomstig de mondelinge afspraak. Het identificatieformulier met op de achterzijde de algemene- en bijzondere voorwaarden wordt achtergelaten ter bevestiging van de levering. Indien hiertegen niet wordt geprotesteerd binnen de 24 uren na de levering wordt dit geacht bindend te zijn voor de afvalstoffenproducent.

 

Art. 4 Prijzen

4.1 Prijsstijgingen te wijten aan de afvalinzamelaar worden steeds meegedeeld 1 maand voorafgaandelijk aan de doorvoering ervan. Indien de afvalstoffenproducent niet akkoord gaat met deze prijswijzigingen, dient zij de afvalinzamelaar hiervan op de hoogte te brengen en zal zij de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen.

4.2 Indien de prijsstijging te wijten is aan een wijziging van één of meerdere elementen die de prijs bepalen, en dit buiten het toedoen van de afvalinzamelaar, worden de overeengekomen prijzen per direct herzien zonder dat de afvalstoffenproducent de overeenkomst kan verbreken.  De afvalinzamelaar heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) onverwachte gebeurtenissen waarover de afvalinzamelaar redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt, (ii) wijziging van  wet- en regelgeving en (iii) markt- of specifieke omstandigheden zoals o.m. aanvoerquota, transportindex, acceptatiecriteria, terbeschikkingscriteria, voorbehandelingen, (iv) tijdelijke of definitieve sluiting van de verwerkingsinstallaties, (v) tariefverhogingen van de eindverwerkingen, (vi) taksen en milieuheffing.

 

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Oud BW behoudt de afvalinzamelaar het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken (o.a. foliezakken, isomozakken, rolcontainers…) die zij aan de afvalstoffenproducent verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht.

 

Art. 6  Klachten

6.1 De afvalstoffenproducent zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan de afvalinzamelaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

6.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de afvalstoffenproducent niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat de afvalinzamelaar de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.

 

Art. 7 Leverings-en uitvoeringstermijnen

7.1 De afvalstoffenproducent is er zich van bewust dat de leverings- en/of uitvoeringstermijn steeds benaderend zijn en de afvalinzamelaar niet verbinden. Laattijdige levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de afvalstoffenproducent het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 

7.2 Leveringen van goederen en diensten door derden, zelf mits tussenkomst van de afvalinzamelaar, vallen steeds buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de afvalinzamelaar.

 

Art. 8 Overmacht

8.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de afvalinzamelaar en die hem dwingt zijn diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.

Voorbeelden, niet-limitatief, van overmacht zijn: brand, ontploffingen, stroompannes, aardbevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, cyberaanvallen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, beperkingen in het energieverbruik, fouten en vertragingen te wijten aan een leverancier of onderaannemer, of eender welke omstandigheden waardoor de afvalinzamelaar geen beroep meer kan doen op de diensten van derden, …

8.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor de afvalinzamelaar niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat de afvalinzamelaar alsnog in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder dat de afvalinzamelaar hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen.

8.3 Indien de afvalinzamelaar gedurende meer dan één maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen, zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben om de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

 

Art. 9 Annulering

In geval van annulering van een bestelling door een afvalstoffenproducent zal de afvalinzamelaar de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen. In dit laatste geval zal de afvalstoffenproducent gehouden zijn om alle reeds gedane uitgaven te vergoeden. Daarenboven is de afvalstoffenproducent tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 30 % van het totaalbedrag van de bestelling verminderd met de reeds betaalde bedragen. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.

 

Art. 10 Rollend- en exploitatiematerieel

10.1 Het door de afvalinzamelaar ter beschikking gesteld rollend-, afzet- en exploitatiematerieel (hieronder zijn ook de rol- en afzetcontainer begrepen) wordt in goede staat aan de afvalstoffenproducent bezorgd.  De afvalstoffenproducent staat in voor het normaal gebruik en onderhoud van het geleverde materieel. De persruimte van perscontainers moet door de afvalstoffenproducent gereinigd worden. Het materieel dient in goede staat terug afgeleverd te worden

10.2 De afvalinzamelaar staat in voor het onderhoud van het materieel ten gevolge van slijtage bij normaal gebruik.

De afvalstoffenproducent is verplicht om het minste gebrek aan de afvalinzamelaar te melden. Indien een gebrek zich manifesteert omwille van de nalatigheid van de afvalstoffenproducent om een gebrek tijdig te melden kan de afvalinzamelaar de schade doorrekenen aan de afvalstoffen-producent. Tijdens het onderhoud kan de afvalinzamelaar een vervangcontainer plaatsen.

10.3 Het ter beschikking gesteld materieel zal door de afvalstoffenproducent begrepen worden in zijn brandverzekering en de verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en dergelijke meer.

10.4 Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling van het materieel is en blijft de afvalstoffenproducent aansprakelijk voor alle risico’s ook ten aanzien van derden.

10.5 Gebruik en plaatsing is steeds de verantwoordelijkheid van de afvalstoffenproducent, die de exacte plaats voor het afzetten en afhalen van materieel moet aanduiden en dit voorafgaandelijk aan de levering van het materieel. Gemotiveerde klachten met betrekking tot de plaatsing dienen binnen de twee werkdagen na plaatsing overgemaakt te worden aan de afvalinzamelaar. Indien de afvalinzamelaar dient terug te komen om het materieel te verplaatsen zal een verplaatsingsvergoeding worden aangerekend. De afvalinzamelaar kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade die het gevolg zou zijn van plaatsing en gebruik van het materieel. Schade veroorzaakt door de afvalproducten opgeslagen in de containers kunnen in geen geval aan de afvalinzamelaar worden aangerekend. De afvalstoffenproducent blijft aansprakelijk voor de afvalproducten tot de ophaling ervan door afvalinzamelaar.

10.6 De afvalstoffenproducent is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen alsmede voor het plaatsen van de nodige signalisatie en naleving van het politiereglement, rekening houdend met de concrete omstandigheden. Indien volgens uitdrukkelijke afspraak van de afvalstoffenproducent, de afvalinzamelaar hiervoor moet instaan, blijft de verantwoordelijkheid en elke kost hieraan verbonden, ten laste van de afvalstoffenproducent.

10.7 Inpandgeving of terbeschikkingstelling van het materieel aan derden is niet toegelaten, behoudens mits uitdrukkelijk akkoord van de afvalinzamelaar.

10.8  Het komt alleen aan de afvalinzamelaar of diens aangestelden toe om het aan de afvalstoffenproducent ter beschikking gestelde materieel te laten ophalen, te vervoeren of te verplaatsen, bij gebreke waaraan de afvalstoffenproducent een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR per inbreuk zal verschuldigd zijn aan de afvalinzamelaar.

10.9 Indien de te ledigen container eigendom is van de afvalstoffenproducent en niet (helemaal) conform is aan de lossystemen van de afvalinzamelaar, is de laatste niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

10.10  De container wordt uitwendig niet besmeurd. Indien de container abnormaal besmeurd zou zijn, zal deze door de afvalinzamelaar schoongemaakt worden, hiervoor zal een schoonmaakkost van 150,00 EUR excl. BTW worden aangerekend.

10.11 In elk geval is de afvalstoffenproducent een schoonmaakkost van 75,00 EUR verschuldigd aan de afvalinzamelaar bij de beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging. Deze bepaling geldt enkel indien de container niet de eigendom is van de afvalstoffenproducent.

 

Art.11 Betalingen

11.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig  dagen na factuurdatum op het rekeningnummer BE 78 7360 4677 5686.

Facturatie zal elektronisch worden verstuurd. Gewoonlijk worden de facturen betaald per overschrijving door de afvalstoffenproducent, tenzij uitdrukkelijk gekozen werd voor domiciliëring door beide partijen.

11.2 In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 125, 00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning.

11.3 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan de afvalinzamelaar toekomen ingevolge de veroordeling van de afvalstoffenproducent.

11.4 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat de afvalinzamelaar niet alleen alle diensten opschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.

 

Art. 12 Informatieverplichting

In het kader van de informatieverplichting die ingevolge art. 6.1.1.4. VLAREMA werd opgelegd aan de afvalinzamelaar, zal de afvalinzamelaar hieraan voldoen in de tussen de partijen afgesloten overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. Deze informatieverplichting bevat voornamelijk gegevens omtrent het gescheiden houden van de verschillende afvalstromen.

 

Art.13 Inlichtingen

13.1 Partijen zullen elkaar inlichten over alle gebeurtenissen of elementen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid of de uitvoering van de overeenkomst.

13.2 De afvalinzamelaar behoudt zich het recht voor en de afvalstoffenproducent stemt ermee in dat de afvalinzamelaar alle bewijsmateriaal, inclusief foto’s van de situatie ter plaatse, kan aanwenden om een niet-naleving aan de zijde van de afvalstoffenproducent aan te tonen, o.a. niet-conformiteiten.

13.3 De afvalstoffenproducent informeert de afvalinzamelaar over de risico’s en bepalingen betreffende het welzijn en de veiligheid van de werknemers verbonden aan de vestiging waar de prestaties worden geleverd.

 

Art. 14 Vulling van containers en afstand van eigendom

14.1 De afvalstoffenproducent dient de afvalstoffen aan te bieden voor afhaling zoals wettelijk bepaald in de meest recente Vlarema-wetgeving. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de Vlarema-lijst in de overeenkomst, mag de afvalinzamelaar ervan uitgaan dat de selectieve bronsortering door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is en heeft zij het recht om dit te controleren op moment van de ophaling of behandeling achteraf.

De afvalstoffenproducent bevestigt hierbij voldoende en concreet geïnformeerd te zijn door Callens Recycling over de wettelijke verplichtingen aangaande de wettelijke sorteerplicht.

14.2 De afvalstoffenproducent doet, tenzij anders overeengekomen, op het ogenblik van de afhaling afstand van de eigendom van het afval dat door hem als verworpen beschouwd wordt.

De afvalstoffenproducent blijft echter verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard en de samenstelling van elke aangeboden afval of recyclagefractie en zal desgevallend de leverancier vrijwaren tegen elk verhaal van om het even welke derde.

 

Art. 15 Verwerking van persoonsgegevens

De afvalinzamelaar hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. De opdrachtgever wordt over de bescherming van persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy, zoals deze wordt opgenomen op de website www.crcontainers.be.

 

Art. 16 Duur en beëindiging van de overeenkomst

16.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

16.2 De overeenkomst tussen partijen kan te allen tijde beëindigd worden in onderling overleg of mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De opzegging zal door de partij die de opzeg geeft per aangetekende brief aan de andere partij ter kennis worden gebracht.  

 

Art.17 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1 Alle geschillen tussen partijen, vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

17.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. 

 

Bijzondere voorwaarden rolcontainer

Vervangen rolcontainer

Een forfaitair bedrag van minimum 80,00 EUR per rolcontainer zal worden aangerekend door de afvalinzamelaar ingeval op verzoek van de afvalstoffenproducent, de container door een ander type container, een container met een ander volume of dezelfde container dient vervangen te worden alsook ingeval de ter beschikking gestelde container bij het beëindigen van de overeenkomst door de afvalinzamelaar terug wordt gehaald. Dit bedrag staat los van de schoonmaakkost zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

 

Maximumgewichten

Het maximumgewicht voor de desbetreffende rolcontainers worden uitdrukkelijk bepaald in de overeenkomst tussen partijen.  Het maximumgewicht kan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen. De afvalinzamelaar zal de afvalstoffenproducent hier telkens uitdrukkelijk en schriftelijk van op de hoogte brengen.

Indien het maximumgewicht wordt overschreden wordt het bijkomende gewicht aangerekend tegen de op dat ogenblik van kracht zijnde eenheidsprijzen. Hetzelfde geldt voor afval dat gedeponeerd wordt naast de rolcontainer.

 

Ledigingsfrequentie en belading

De rolcontainers worden geledigd op vaste weekdagen en volgens een vaste frequentie (bv. wekelijks, …) of op afroep.

Wanneer een vaste weekdag werd overeengekomen of er wordt door de afvalstoffenproducent om een lediging verzocht, en de lediging kan of mag niet worden uitgevoerd, zonder dat er sprake is van een voorafgaande verwittiging, wordt er in plaats van lediging, een administratieve- en voorrijkost aangerekend op basis van het geldende uurtarief. Het uurtarief loopt vanaf het vertrek van de chauffeur bij de afvalinzamelaar tot terugkomst van de desbetreffende chauffeur.

De rolcontainer dient geplaatst te worden op een voor de vrachtwagen toegankelijke plaats. Het op- en afladen in de stelplaatsen zal zonder oponthoud en onmiddellijk gebeuren wanneer de vrachtwagen zich aanbiedt. Indien de rolcontainer buiten staat maar moeilijk toegankelijk is voor de vrachtwagen en die niet onmiddellijk kan op- en afladen zal, vanaf een wachttijd die 30 minuten overschrijdt, de bijkomende tijd aan uurtarief worden aangerekend.

 

Bijzondere voorwaarden afzetcontainer

Inhoud van de container

De afvalstoffenproducent wordt bij het aanvragen van de afzetcontainer via elektronische wijze voldoende op de hoogte gebracht door de afvalinzamelaar van de mogelijke boete die kan voortvloeien wegens het niet volgen van de richtlijnen bij het vullen van de container.

Om de container op een correcte en veilige manier te vervoeren mag de container niet over de rand gevuld worden. Indien de afzetcontainer niet correct kan worden meegenomen en het afval moet worden verwijderd zal hiervoor een forfaitaire kost van 75,00 EUR worden aangerekend. De afvalstoffenproducent wordt aansprakelijk gesteld in geval van overgewicht van de belading.

 

 

Plaats van de afzetcontainer / vergunning

De afvalstoffenproducent is verantwoordelijk voor het informeren en/of aanvragen van een vergunning bij de openbare diensten van de gemeente/stad indien de container op de openbare weg moet geplaatst worden. Indien     de afvalstoffenproducent geen vergunning aanvraagt, dan wordt de afvalstoffenproducent aansprakelijk gesteld indien er een boete of een extra kost volgt.

 

De afvalstoffenproducent wordt aansprakelijk gesteld indien er schade veroorzaakt wordt bij het plaatsen of afhalen van de container op de door de afvalstoffenproducent aangewezen plaats.

 

Een transportkost zal worden aangerekend door de afvalinzamelaar ingeval op verzoek van de afvalstoffenproducent, de container, bij het beëindigen van de overeenkomst of door gelijk welke omstandigheid door de afvalinzamelaar terug wordt afgehaald. Dit bedrag staat los van de schoonmaakkost zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

 

Het op- en afladen in de stelplaatsen zal zonder oponthoud en onmiddellijk gebeuren wanneer de vrachtwagen zicht aanbiedt. Indien de afzetcontainer moeilijk toegankelijk is voor de vrachtwagen en deze niet onmiddellijk kan op- en afladen, zal vanaf een wachttijd die 30 minuten overschrijdt, de bijkomende tijd aan uurtarief aangerekend worden.

 

Wanneer door de afvalstoffenproducent om een plaatsing, wissel of afhaling van de container werd verzocht, en de opdracht kan niet worden uitgevoerd, zonder dat er sprake is van een voorafgaande verwittiging, zal er een administratieve- en voorrijkost aangerekend worden op basis van het geldende uurtarief. Het uurtarief loopt vanaf het vertrek van de chauffeur bij de afvalinzamelaar tot terugkomst van de desbetreffende chauffeur.